مشاهبر خوانسار

مشاهبر خوانسار

خوانسار از دیرباز مهد چهره های فرهنگی و هنری بوده که در این بخش به معرفی این چهره ها خواهیم پرداخت

از جمله آنها می توان به استاد یدالله کابلی چهره ماندگار خوشنویسی اشاره کرد همچنین استاد محمود محمودی خوانساری استاد مسلم آواز و استاد ادیب خوانساری